"แผนกช่างกลโรงงาน"

"วิสัยทัศน์: มีระเบียบวินัยและทักษะในการประกอบอาชีพสู่สถานประกอบการ"

"เอกลักษณ์ : เป็นผู้มีจิตอาสา"

"อัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ ใจถึง (กล้าคิด กล้าทำ) พึ่งได้ (เป็นที่พึงของสังคมและชุมชน)" ทั่วไปเกี่ยวกับ CNC
          กลุ่มรายวิชาด้านเทคโนโลยี ซีเอ็นซี ที่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยระดับปวช.ประกอบด้วย 6 รายวิชา และระดับปวส.จำนวน 7 รายวิชา ซึ่งทั้ง 2 ระดับประกอบด้วยรายวิชาด้านเขียนแบบ-ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี, งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์การผลิต (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
         ในส่วนของแต่ละรายวิชาต่างก็ต้องใช้ตัวโปรแกรมฯ หรือที่เราเรียกว่าซอฟแวร์ซึ่งแยกออกเป็นหลัก ๆ ได้ 2 ตัว คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม เอ็นซี ที่เราเรียกสั้น  ๆ  ว่าโปรแกรมซิมมิวเลชั่น และโปรแกรม CAD - CAM  โดยในตลาดซอฟแวร์เหล่านี้ มีบริษัทฯที่ผลิตออกมาเพื่อการธุรกิจมากมาย  ซึ่งในระบบของการเรียนการสอนก็นำซอฟแวร์เหล่านี้มาใช้  ปัญหาที่ตามมาคือ สถานศึกษาแต่ละแห่งใช้ซอฟแวร์ที่แตกต่างกันไป จากการวิจัยเชิงการสำรวจ(Survey) หาข้อมูลการใช้โปรแกรม CNC, CAD-CAM ที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ของวิทยาลัย ฯ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีการใช้ซอฟแวร์หลากหลาย  ตัวอย่างเช่น
      จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

  1. การแข่งขันของธุรกิจ Soft Ware ด้าน CNC, CAD-CAM มีสูงมาก บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมมีความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมของตนเองโดยเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้โปรแกรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลง ปี ต่อ ปี และมีโปรแกรมใหม่ ๆ ออกมาเรื่อย ๆ เพื่อทำส่วนแบ่งของตลาด โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่สถานประกอบการ ฯ  สถาบัน ฯการศึกษา  และสถาบัน ฯ ที่มีการจัดการอบรมฯ  จึงเป็นเหตุให้สถาบันที่จัดฝึกอบรมยังใช้โปรแกรม ฯ ที่ต่างกัน
  2. ในส่วนของสถานศึกษา ฯ พบว่าครูผู้สอนจะใช้โปรแกรมที่ตนเองถนัดหรือได้รับจากการอบรม  การเรียนรู้มาจากสถานศึกษาเดิม อีกประการหนึ่งการได้รับเครื่องมือเครื่องจักรที่ต่างเวลากัน ทำให้สถานศึกษานั้นได้โปรแกรมตัวใหม่ ๆ เข้ามา เป็นเหตุให้ครูบางคนใช้มากกว่า 2 โปรแกรมฯ ในการสอน 1 รายวิชา
  3. เนื่องจากสถานประกอบการมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เร็วกว่าด้านการศึกษา เป็นเหตุให้สถาบันการศึกษาต้องพยายามเอาโปรแกรมที่สถานประกอบการใช้ นำมาเป็นโปรแกรมในการเรียนการสอนโดยหวังว่าเมื่อนักศึกษาของตนจบไปแล้วจะได้สามารถทำงานให้โรงงานนั้น ๆ ได้เลย  แต่ไม่ได้คิดว่าสถานประกอบการที่อยู่ต่างภูมิภาคกัน ถึงจะมีผลผลิตอย่างเดียวกัน   ก็ยังใช้โปรแกรม ฯ ที่ต่างกัน   

      ในส่วนของเว็บไซต์นี้ ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของซอฟแวร์ที่ใช้อยู่  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม หรือบางครั้งที่นักเรียนขาดเรียนไปจะได้เข้าศึกษาด้วยตนเองได้ทันเพื่อน บางสถานศึกษาอาจจะใช้ซอฟแวร์เดียวกัน หรือต่าง ซอฟแวร์ ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องเหล่านี้

กิตติกรรมประกาศ

คู่มือการทำวิทยะฐานะ(คศ.3_คศ.4)

ู่มือการทำวิทยะฐานะเกณท์ใหม่ (ว.17)

http://www.ao-vec.org/node/4

ทำบุญทอดผ้าป่า